top of page

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

GİZLİLİK POLİTİKASI

 

Ruscuklu Hukuk ve Arabuluculuk Bürosu (“Ruscuklu”) müvekkillerinin, çalışanlarının, iş ortaklarının, site ziyaretçilerinin, online randevu alan kişilerin ve irtibatta olduğu diğer üçüncü kişilerin kişisel verilerinin güvenliğine önem vermektedir. Ruscuklu, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca işlediği kişisel veriler bakımından veri sorumlusu olarak kabul edilmektedir. Kişisel veri; kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi anlamına gelir. Kişisel verilerin işlenmesi; elde edilmesi, kaydedilmesi, saklanması, saklanması, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, ifşa edilmesi, aktarılması, kullanıma sunulması, sınıflandırılması, kullanılmasının engellenmesi, silinmesi, yok edilmesi veya toplandıktan sonra anonim hale getirilmesi dahil her türlü kişisel veri. Aydınlatma yükümlülüğümüz kapsamında işbu aydınlatma metninin amacı, bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz hakkında  gizlilik, temel hak ve özgürlüklerinizi korumak amacıyla sizleri bilgilendirmektir. 

 

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Geçmişi

 

Ruscuklu, hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmek ve avukatlık, arabuluculuk ve hukuki danışmanlık faaliyetleri kapsamında hizmet sunabilmek için kişisel verilerinize ihtiyaç duymaktadır. Tarafımızdan sağlanacak hukuki hizmetten faydalanmak için kişisel veriler, çevrimiçi rezervasyon, e-posta, telefon görüşmesi gibi fiziksel yöntemlerle veya Kanun'da belirtilen otomatik olan veya olmayan yöntemlerle sözlü, yazılı veya elektronik olarak toplanmaktadır.

 

İşlenen Kişisel Veriler ve İşleme Amaçları

 

Kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:

 

  1. Ruscuklu tarafından sağlanan hizmet ve faaliyetlerden yararlanabilmeniz için gerekli çalışmaların yapılması,

  2. Avukatlık Kanunu'nda yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmesi için gerekli hukuki çalışmaların yapılması,

  3. İş süreçlerini sistematik olarak yürütmek ve verilen hizmetlerden yararlanmak,

  4. Ruscuklu tarafından verilen hizmetlerin güvenliğinin ve sürekliliğinin sağlanması,

  5. Siteyi sosyal ağlara bağlayarak paylaşım yapabilmek,

  6. Online randevu sistemi ile hizmet verdiğimiz kişilere ulaşabilme kolaylığının sağlanması,

  7. Mevzuattan doğan hakların tesisi, korunması ve kullanılması gibi hukuki süreçlerin ve konuların takibi,

  8. Hizmetlerimiz ve faaliyetlerimiz ile ilgili sorularınızın yanıtlanması,

  9. Veri güvenliği kapsamında gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması.

 

Kişisel verileriniz aynı zamanda resmi kurumların talep ve denetimleri doğrultusunda gerekli bilgilerin temini ve idari operasyonların yürütülmesi amacıyla Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında, hukuka, ahlaka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak haklarınızı koruyacak şekilde ve meşru amaçlarla, işlendiği amaçlar ile bağlantılı ve sınırlı ve yine bu amaçlar dahilinde mevzuatta belirtilen sürelere uygun bir şekilde işlenmektedir.


Genel veya özel nitelikli kişisel verileriniz, aşağıda belirtilen ancak bunlarla sınırlı olmayan sebep ve amaçlarla, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Şirket birimleri, ofisleri, internet sitesi, sınırlı erişim yetkisi bulunan online bilgi havuzu ile yasal azami süreler aşılmamak üzere bilginin mahiyetine göre işlenme amacına uygun biçimde öngörülecek sürelere uygun olarak yurt içinde yazılı/manyetik arşivlere kaydedilme, depolanma, saklanma, muhafaza edilme, işlenme, elde edilebilir hale getirilme, kullanılma, güncellenme, değiştirilme, birleştirilme, yeniden düzenlenme, sınıflandırılma, aktarılma, transfer ve kişisel veri mevzuatında öngörülen sair işlenmelere tabi tutulmaktadır.

 

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği


İletmiş olduğunuz kişisel verileriniz sır saklama yükümlülüğü çerçevesinde Ruscuklu Avukatlık ve Arabuluculuk Bürosu bünyesinde istihdam edilen avukat ve çalışanları ve süreçlerin takibi esnasında paylaşılması gereken üçüncü kişiler dışında başkaca üçüncü kişilere açıklanmamakta veya aktarılmamaktadır. Ancak, Avukatlık Kanunu hükümleri ve yasadan doğan yükümlülükler halinde, kamu kurumları, mahkemeler, denetleyici kurumlar vb. idari kurum ve kuruluşlar tarafından talep edilmesi halinde, Kanun’un 8. maddesine uygun olarak veri sahibinin de bilgisi ve onayı dahilinde yukarıda yer alan kurumlar ile paylaşılabilmektedir. Kanun’un 11. maddesinde sayılan haklar ve veri sorumlusuna başvuru yolları ile ilgili, veri sorumlusu sıfatı ile Büromuza başvurma hakkınız bulunmaktadır.

 

1.     Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

2.     Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

3.     Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

4.     Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

5.     Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

6.     Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

7.     İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

8.     Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

Yukarıda sayılan haklarınıza ilişkin olarak yapacağınız başvurularınızı yazılı ve ıslak imzalı olarak Turabiye Mah. 52/4 Sokak No:62 B Blok D:18 Seferihisar / İzmir adresimize konuya ilişkin belgeleri ekleyip bizzat teslim edebilir,  gul.ruscuklu@hs02.kep.tr e-posta adresine iletebilir veya noter kanalıyla gönderebilirsiniz.

bottom of page